Bezorging en Leveringsvoorwaarden

Woody Garden is gevestigd in Almelo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 8157263.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die opdracht aan Woody Garden geeft. Onder Woody Garden wordt verstaan: vennootschap onder firma die erf afscheidingen, overkappingen, veranda’s en daaraan verwante producten, in de meest ruime zin van het woord (bijvoorbeeld maar niet limitatief: poorten, bloembakken, sierhekwerk, raamdorpels), verkoopt, levert en op locatie plaatst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten die overeengekomen zijn tussen Woody Garden en opdrachtgever.
 3. Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld; ze worden bij de offerte gevoegd en maken er integraal onderdeel van uit. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden te allen tijde voor inzage beschikbaar voor opdrachtgever op de website van Woody Garden.
 4. Door het plaatsen van een bestelling door opdrachtgever aan Woody Garden geeft opdrachtgever akkoord te zijn met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Woody Garden behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen, al dan niet tussentijds. Bovendien zijn er geen andere voorwaarden van toepassing op aanbiedingen, offertes en opdrachten die overeengekomen zijn tussen Woody Garden en opdrachtgever.

ARTIKEL 2. OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een offerte is voor Woody Garden pas bindend indien opdrachtgever de offerte onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Woody Garden vervolgens aan opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging.
 2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of aangegeven door Woody Garden.
 3. Indien Woody Garden meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, vigeert de laatst uitgebrachte offerte en komen de eerdere offertes automatisch en zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan, te vervallen.
 4. Een opdracht bindt Woody Garden eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen.

ARTIKEL 3. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave konden worden voorzien, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van de kosten, zullen aanleiding geven tot een herberekening van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen dienen schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aan Woody Garden te worden gecommuniceerd. Indien de opdrachtgever de wijzigingen mondeling aan Woody Garden communiceert, ligt het risico van de correcte communicatie van de wijzigingen bij de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

ARTIKEL 4. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting.
 2. Betaling dient contant te geschieden op het moment dat de opdrachtgever de producten bij Woody Garden ophaalt dan wel op het moment dat de producten afgeleverd worden aan opdrachtgever.
 3. Met betrekking tot het plaatsten van een erfafscheiding geldt dat 80% van de overeengekomen totaalprijs contant betaald dient te worden op de dag van plaatsing en wel op het moment dat de materialen op locatie gelost zijn. De resterende 20% van de overeengekomen totaalprijs dient terstond, nadat de erfafscheiding geplaatst is, contant voldaan te worden.
 4. Indien opdrachtgever zich niet aan bovengenoemde termijnen houdt, is Woody Garden gerechtigd de uitvoering van opdracht te staken dan wel de afwerking en/of uitlevering van bestelde goederen te staken.
 5. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Woody Garden heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €50,00.

ARTIKEL 5. RETENTIERECHT

 1. Wanneer Woody Garden goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

1. De door Woody Garden met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever telkens als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt.

ARTIKEL 7. ANNULERINGEN

 1. Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden aan Woody Garden een schadevergoeding te voldoen van tenminste 25% van het totaalbedrag van de door opdrachtgever aan Woody Garden verstrekte opdracht tenzij Woody Garden aantoont dat de door haar geleden schade het gefixeerde percentage van 25% overschrijdt.

ARTIKEL 8. RECLAMES

 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 24 uur na ontvangst dan wel plaatsing van de goederen. Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 24 uren op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Indien de levering/plaatsing op een vrijdag dan wel een zaterdag geschiedt, dient de opdrachtgever uiterlijk op de eerste maandag na de levering en wel voor 17:00 uur te reclameren.
 2. Geconstateerde gebreken aan een gedeelte van het geleverde geven niet het recht tot annlering van de gehele levering.
 3. Woody Garden behoudt zich het recht voor om, indien zij een ondeugdelijk product heeft geleverd dan wel indien (een gedeelte van) een product door Woody Garden ondeugdelijk geplaatst is, het gebrek te herstellen dan wel het gebrekkige product te vervangen. Woody Garden zal ervoor zorg dragen dat het één en ander binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen drie maanden, geschiedt.

ARTIKEL 9. AFWIJKINGEN

 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring.
 2. Woody Garden kan geen garantie verlenen op kleur daar kleuren nimmer 100% identiek zijn.
 3. Woody Garden wijst erop dat bij betonproducten ‘kalkbleeding’ op kan treden.
 4. Woody Garden wijst erop dat hout krom kan trekken en mogelijk kan gaan scheuren; dit is inherent aan het product.
 5. Woody Garden wijst er op dat er tussen betonplaten met enkelzijdig motief kieren kunnen zitten daar de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten.
 6. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door Woody Garden geleverde producten leiden er toe dat elk recht van reclame en elke aanspraak op garantie vervalt.
 7. Verkleuringen van materialen die volgens de algemene verkeersopvattingen geoorloofd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

 1. Storingen in de bedrijfsvoering van Woody Garden ten gevolge van overmacht ontheffen Woody Garden redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Ten gevolge van een dergelijke situatie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 2. In geval van overmacht zal Woody Garden dit onverwijld aan de opdrachtgever mededelen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door opdrachtgever met betrekking tot die opdracht aan Woody Garden is betaald. Dan wel tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Woody Garden uitkeert.
 2. Woody Garden voert conform de door de opdrachtgeveer verstrekte informatie de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de goederen uit. Indien Woody Garden graafwerk verricht, komen deze werkzaamheden geheel voor risico van de opdrachtgever behoudens indien en uitsluitend voor zover opdrachtgever schriftelijk aan Woody Garden de officiële correcte en exacte locatie van leidingen en kabels etc. opgegeven heeft.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Woody Garden voor eventuele aanspraken van derden die ontstaan ten gevolge van de opdracht (en de uitvoering daarvan) die opdrachtgever aan Woody Garden heeft verstrekt.

ARTIKEL 12. GARANTIE

 1. Op alle door Woody Garden geleverde materialen verleent Woody Garden die garantie die zij zelf verkrijgt van haar leveranciers.

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Woody Garden verkochte, geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van Woody Garden tot algehele betaling van deze goederen door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 14. WERKPLEK

 1. Woody Garden is enkel dan in staat een product correct te plaatsen indien (niet limitatief):
  a. de grond bouwrijp is;
  b. de grond vrij van obstakels als wortels en puin is;
  c. de waterstand niet te hoog is;
  d. er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden;
  e. opdrachtgever voldoet aan alle eisen die Woody Garden in haar offerte aan de werkplek stelt;
  f. opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die Woody Garden m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
 2. Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan wordt, vloeit hieruit meerwerk voor Woody Garden voort. Woody Garden brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening aan opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met de materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komen.
 4. Woody Garden verzoekt opdrachtgever tijdig een schets over te leggen van de indeling van de grond waarop Woody Garden een product dient te plaatsen. De schets dient een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn. Eventuele hoogteverschillen dienen op de schets te worden aangegeven. Indien Woody Garden de bedoelde schets niet acht dagen vóór de dag van plaatsing ontvangen heeft, gaat zij er van uit dat het een recht stuk grond betreft. Indien Woody Garden, doordat opdrachtgever de schets niet tijdig heeft over gelegd, op de dag van plaatsing niet de juiste materialen bij zich heeft, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien Woody Garden dientengevolge een nieuwe afspraak met opdrachtgever in dient te plannen ten behoeve van de plaatsing, brengt zij hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten tussen Woody Garden en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Woody Garden en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Overijssel, zittingsplaats Almelo.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 3. Woody Garden behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen.